F E S T A   M A D O N N A   T A R - R U Ż A R J U   2 0 1 9


27 ta' Settembru 2019

 
Nhar il-Ġimgħa 4 t'Ottubru 2019, fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara, ser tkun iċċelebrata l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

Fis-6.00pm, mill-Knisja Parrokkjali toħroġ il-purċissjoni bil-vara tal-Madonna u tgħaddi minn diversi toroq tal-Parroċċa, waqt li tingħad it-talba tar-rużarju. X'ħin il-pellegrinaġġ jasal fi Triq Ġużeppi Ciantar, issir quddiesa fil-beraħ, ikkonċelebrata mill-Kappillan u s-saċerdoti tal-Parroċċa. Wara l-quddiesa l-purċissjoni titkompla sal-Knisja Parrokkjali, fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

F'każ ta' maltemp, il-quddiesa ssir xorta waħda fil-Knisja Parrokkjali. 

 

 

F E S T A   S A N   Ġ U Ż E P P   Ħ A D D I E M   2 0 1 9


22 t'April 2019

 

24 t’ April – 1 ta’ Mejju 2019

 

 

L-Erbgħa 24 ta’ April  

7.30pm-8.15pm: Velja ta’ talb fil-Knisja Parrokkjali mmexxija mill-gruppi tal-parroċċa, bi preparazzjoni għall-festa ta’ San Ġużepp u talb speċjali għall-bidu tal- ħidma ta’ Fr Charlon Muscat bħala kappillan fil-parroċċa tagħna.

 

Il-Ħamis 25 ta’ April  

9.00am: Quddiesa għall-morda u l-anzjani fil-Knisja Parrokkjali, mmexxija minn Patri Victor Mallia OCD . Waqt il-quddiesa jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Wara l-quddiesa jkun hemm riċeviment fiċ-Ċentru Parrokkjali. L-anzjani li jixtiequ jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni u li għandhom bżonn trasport, mitluba jinfurmawna fl-Uffiċċju Parrokkjali fuq 21483245.

 

6.30pm: Quddiesa bi stedina speċjali għall-helpers kollha tal-Parroċċa mmexxija minn Fr Sinclair Bugeja.  Waqt il-quddiesa jingħata l-mandat lir-reffiegħa u fit-tmiem taċ-ċelebrazzjoni jsir il-ħruġ tal-vara ta’ San Ġużepp Ħaddiem min-niċċa. Wara jsir riċeviment għall-helpers fuq iz-zuntier.

 

Il-Ġimgħa 26 ta’ April           

6.30pm: Quddiesa għall-familji kollha mmexxija minn Fr Joe Borg. Tingħata wkoll tifkira lill-koppji li matul din is-sena qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom.

 

Is-Sibt 27 ta’ April     

6.30pm: Quddiesa tal-bidu ta’ ħidma pastorali ta’ Fr Charlon Muscat bħala s-seba’ Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, immexxija minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.

 

Il-Ħadd 28 ta’ April   

9.00am: Quddiesa għat-tfal kollha mmexxija minnn Patri Joe Mamo OFM Conv. Wara, jkun hemm Sports Rally organizzat għat-tfal kollha fi Triq Gori Mancini.

 

Matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu, se jkun hemm il-Blood Donation Unit fi Triq Gori Mancini. Jixraq li nkunu ġenerużi billi min jista’, jagħti d-demm. Ma ninsewx nieħdu magħna l-karta tal-identità. Tista’ wkoll iċċempel l-Uffiċċju Parrokkjali (21483245) matul il-ġranet ta’ qabel biex tiffissa ħin x’ħin tixtieq tmur tagħti d-demm.

 

6.30pm: Quddiesa bi stil żagħżugħ, immexxija minn Fr Anthony Fitzpatrick. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna b’mod partikulari l-adolexxenti u ż-żgħażagħ kollha ta’ Birkirkara. Wara l-quddiesa jkun hemm ċelebrazzjoni żagħżugħa fuq iz-zuntier tal-Knisja.

 

It-Tnejn 29 ta’ April  

4.30pm: Quddiesa għal dawk kollha nvoluti fil-qasam tad-djakonija, immexxija minn Fr Roy Galdes. Wara jsir riċeviment fuq iz-zuntier.

 

It-Tlieta 30 ta’ April – Lejliet il-Festa

4.30pm: Quddiesa.

6.00pm: Translazzjoni bir-relikwa ta’ San Ġużepp Ħaddiem mill-Qasam tal-MUSEUM tas-Subien, fi Triq Brared, sal-Knisja Parrokkjali, immexxija mis-saċerdot novell Fr Matthew Pulis. Waqt it-translazzjoni se takkumpanja wkoll il-Fratellanza ta’ San Ġużepp fi ħdan il-Parroċċa ta’ San Ġużepp, l-Imsida. Malli r-relikwa ta’ San Ġużepp tidħol fil-Knisja Parrokkjali, titkanta l-antifona ta’ San Ġużepp Ħaddiem.

 

6.30pm: Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa mmexxija mis-saċerdot novell Fr Matthew Pulis. Waqt il-quddiesa jsir ukoll l-Ewwel Għasar tal-festa.

 

8.00pm: Ikla kbira tal-Festa fi Triq Gori Mancini. Ikun hemm ukoll kunċert ta’ marċi live mis-Soċjetà Filarmonika Duke of Connaught’s Own Band ta’ Birkirkara. Wara jkun hemm ukoll varjetà minn kantanti u talenti lokali.

 

L-Erbgħa 1 ta’ Mejju – Jum il-Festa

6.30am: Quddiesa

9.00am: Quddiesa

11.00am: Quddiesa

 

6.00pm: Quddiesa Solenni tal-Festa mmexxija mill-Arċipriet tal-parroċċa tas-Siġġiewi Fr Josef Mifsud, kappillan li serva tmien snin fil-parroċċa tagħna. Waqt il-quddiesa jsir ukoll it-Tieni Għasar tal-Festa.

 

7.00pm: Jibda marċ mill-Banda De Rohan ta’ Ħaż-Żebbuġ minn Triq il-Kanonku Karm Pirotta (ħdejn l-ex Vodafone) li jgħaddi minn Triq il-Karmnu, għal Triq il-Bwieraq.

 

7.30pm: Toħroġ il-Purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, immexxija mill-Arċipriet Fr Josef Mifsud. Fil-ħruġ tal-purċissjoni tingħad talba lil San Ġużepp għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Il-Banda De Rohan tilqa’ l-istatwa ħdejn Triq Gori Mancini u takkumpanja l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq il-Bwieraq, Triq il-Fuħħarin, Triq F. S. Caruana, Triq il-Karmnu, Triq Brared, Triq Anġlu Mallia u Triq il-Bwieraq.

 

9.45pm: L-istatwa tasal fuq iz-zuntier u tingħad talba lil San Ġużepp Ħaddiem għall-bżonnijiet tal-ħaddiema kollha.

 

10.00pm: L-istatwa tidħol fil-Knisja, titkanta l-Antifona ta’ San Ġużepp Ħaddiem u tingħata l-Barka Sagramentali.

 

#festasgh19

 

 

W I R J A   T A L - Ġ I M G Ħ A   M Q A D D S A   2 0 1 9


6 ta' Marzu 2019

 

L-Għaqda Wirjiet San Ġużepp Ħaddiem ser tkun qed torganizza, għall-21 sena konsekuttiva, il-Wirja Annwali tal-Ġimgħa Mqaddsa, fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, f’Birkirkara.

 

Il-wirja, bit-tema Il-Misteru tal-Mewt u l-Qawmien', hija wirja kollettiva bil-parteċipazzjoni ta’ 'il fuq minn 40 esebitur.  Fost l-oġġetti esebiti f’din il-wirja, wieħed jista’ jsib Ċenaklu fuq stil Lhudi,  kkumplimentat bi statwa life size ta' Kristu, għadd ta’ settijiet ta’ statwetti tal-Ġimgħa l-Kbira maħdumin minn statwarji varji, mudell ta’ Golgota b’ ‘il fuq minn mitt statwetta tat-tafal, mudell kbir ta’ knisja armata bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, platti u kwadri bis-smid, ross u għaġin, u diversi oġġetti sagri u simboli oħra.  Attrazzjonijiet oħra f’din il-wirja jinkludu vestwarju u simboli tar-Rumani u mudell life size tal-Qabar ta' Kristu.  Ma jonqsux lanqas diversi xogħlijiet ġodda li nħadmu mill-membri tal-għaqda matul is-sena u li mistennija jiżżanżnu  proprju għal din il-wirja.

 

Il-Wirja ser tinfetaħ uffiċjalment nhar il-Ħadd 7 t’April fl-10:00am.  Għall-okkażjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-wirja, ser tittella’ wkoll rappreżentazzjoni qasira minn grupp ta' atturi.

 

Il-Wirja tiftaħ kuljum sal-Ġimgħa l-Kbira (19 t'April).  Dettalji dwar il-ħinijiet tal-ftuħ jinsabu fil-poster.  Dħul b'xejn.

 

Promo uffiċjali tal-Wirja: https://www.youtube.com/watch?v=aDD_ZiALTUw

 

W I R J A   T A '   P R E S E P J I   2 0 1 8


1 ta' Diċembru 2018

 

L-Għaqda Wirjiet San Ġużepp Ħaddiem ser tkun qed torganizza, għas-16-il sena konsekuttiva, il-Wirja Annwali tal-Presepji, fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, nru. 71, Triq Bwieraq, Birkirkara.

 

F’din il-Wirja ser ikun hemm esebiti ‘l fuq minn 70 presepju ta’ kull daqs u għamla, kif ukoll Bambini, kwadri bis-smid ikkulurit, dekorazzjonijiet u oġġetti oħra relatati mal-Milied.  Fil-biċċa l-kbira tagħhom, l-oġġetti għall-wiri huma magħmulin bl-idejn mill-esebituri nfushom.  Barra minn hekk, ser ikun hemm esebiti wkoll xi presepji, Bambini u kwadri antiki li ser ikunu qed jintwerew fil-pubbliku għall-ewwel darba f’din il-Wirja. 

 

Matul il-ġranet tal-Wirja, ser isir ukoll bejgħ ta’ ponsjetti, pjanti, dekorazzjonijiet u ħelu tradizzjonali tal-Milied.  Ikun hemm ukoll bar/kafetterija fejn wieħed jista’ jieħu xi ħaġa mal-familja jew ħbieb f’atmosfera festiva.

 

Il-Wirja tkun miftuħa min-nhar is-Sibt 8 ta’ Diċembru (Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni) u tibqa’ tiftaħ sal-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru.  Il-ħinijiet tal-ftuħ ikunu kuljum mid-9am sa 12pm u mill-4pm sat-8pm.  Id-dħul huwa kompletament mingħajr ħlas.

 

Promo Uffiċjali tal-Wirja: https://youtu.be/Ut4Uyp_M1p8

 

 

I S - S E Ħ E R   T A '   D I Ċ E M B R U


20 ta' Novembru 2018

 

Il-Grupp Letterarju 'Muża Karkariża', ser ikun qed jorganizza lejla ta' letteratura u mużika bl-isem ta' 'Is-Seħer ta' Diċembru'. Din ser tittella' fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, nhar is-Sibt, 15 ta' Diċembru 2018, waqt li Għaqda Wirjiet tkun qed torganizza s-16-il edizzjoni konsekuttiva tal-Wirja ta' Presepji fl-istess Ċentru.

 

Jieħdu sehem f'din l-attività il-kittieba Charles Briffa, Ġorġ Peresso, Tarcisio Zarb, Ninu Borg, Therese Pace, Philip Borg, Charles Mifsud, Charles Spiteri, Ritianne Frendo, Frans Borg, Domenic Xuereb u Doriana Vella, b'intervalli mużikali minn Elena Muscat, David Azzopardi u Charles Dalli. Preżentazzjoni ta' Maria Mintoff u Koordinazzjoni ta' Terry Muscat. Kulħadd mistieden.